Joan Dierick maakt zich onder andere  zorgen over de ontwikkelingen rond de in aanleg zijnde fietsverbinding Cartils-Gulpen. Hij mailt ons daarover: “Fietsend vanaf Cartils kunt u de n595 overstekend, doorfietsen op de sinds eind vorig jaar in aanleg zijnde fietsverbinding Cartils-Gulpen. Echter al vlug, plm. 10 meter verder wordt u middels  het daarvoor wettig geldend verkeersbord erop geattendeerd dat het fietspad veranderd is in een VOETPAD. Veel fietsers zien die wijziging echter over het hoofd en denken dat ze op een fietspad rijden. De voetganger mag er van uitgaan dat het ‘voetgangersbord’ rechtsgeldig is. Kan de wegbeheerder (gemeente Gulpen) hier duidelijkheid verschaffen? In eerdere berichten van de gemeente was er sprake van een FIETSVERBINDING tussen Cartils en Gulpen. Om e.e. a. nog wat verwarrender te maken heet het fietsverbinding vanaf de aansluiting op de N 595 naar Gulpen en na de brug over de kleine Geul gaat de fietsverbinding verder als  Cartilservoetpad. Ik heb met gebruikmaking van de kaart van Gulpen in Google map e.e.a. op een rijtje proberen te zetten. Ik hoop dat ik nergens verdwaald ben. Bij het begin van het Burggravervoetpad (bij de Burggraverweg) zou het m.i. een mooie hulp  zijn voor de fietsers als daar een bord geplaatst zou kunnen worden dat de fietsers verwijst naar het begin van de fietsroute op de Ringweg. Volgens diverse fietsers geeft google het hele Burggravervoetpad aan als fietspad. Dan komen  zij niet in de verleiding om op dat punt een groot stuk van het voetpad toch maar te gaan fietsen. Ik hoop dat de wegbeheerder e.e.a.op duidelijk en consequent zal gaan bewegwijzeren.”

Wethouder Hendriks: “Het bord ‘verplicht voetpad’ is inmiddels verwijderd.  Het verwijderen van het bord was naar alle waarschijnlijkheid nog een openstaande actie van de aannemer. Verkeerstechnisch klopt de hele route nu. Voor wat betreft de routing op Google Maps gaan wij bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit te laten aanpassen. Inmiddels is er al contact geweest met Google. Er staan al allerlei bordjes bij het Burggravervoetpad, waaruit duidelijk blijkt dat dit geen fietspad is. Er is aan een kant ook een sluis aangelegd waardoor je minstens af moet stappen en met de fiets aan de hand verder kunt.

Ervaring leert dat mensen zich ondanks al die maatregelen niet tegen laten houden en gewoon de weg vervolgen (als dat via Google Maps zo staat aangegeven). Dus daar ligt voor ons de focus: aanpassen van de digitale route. Overigens geldt dat vooral voor toeristen want de eigen inwoners kennen de weg via het Cartilservoetpad.”

Gaby Lahaije-Heckmanns breekt een lans voor het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman. Zij laat ons het volgende per mail weten: “In ibabs is op 22-7-2022 een brief binnengekomen van VNG te weten ‘Ledenbrief versterken gemeentelijke dienstverlening samen aan de lat’. Hierin wordt budget gegeven in navolging op de POK-middelen voor bv het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman. Hiervoor is reeds eerder een motie ingediend die het helaas niet heeft gehaald. Aan de hand van verhalen van burgers, ook uit onze gemeente, die door de ja-ren heen klem zijn komen te zitten tussen “balie en beleid” (rapport TCU aan 2e kamer) blijkt dat deze gewoon hard nodig is! Nu is mijn vraag of er nu met budget wellicht een heroverweging komt voor deze ombudsman die onafhankelijk is en burgers kan (rechts)beschermen en de weg wijzen om groter leed te voorkomen. Verder zou ik graag willen weten wat er gebeurt met burgers die de afgelopen jaren klem zijn komen te zitten bv in de toeslagaffaire maar ook bij andere uitvoeringsinstanties zoals bv de sociale werkvoorziening als gevolg van uitvoering wetgeving nog zonder de ‘menselijke maat’. Te vaak worden de-ze helaas ook in onze gemeente nog van het kast-je naar de muur gestuurd en heel lang als indi- vidueel geval bestempeld of afgeserveerd! Dat gebeurde met de toeslagaffaire-ouders ook jarenlang en we weten dat dit er inmiddels meer dan 33.000 zijn en welk leed dit heeft veroorzaakt!

Wethouder Derksen: “De gemeente is in 2011 gestart met de aanpak ‘Praten in plaats van procederen’. Daarbij is de insteek dat wij met burgers in gesprek gaan en samen kijken naar een mogelijke oplossing. Op die manier sluit onze dienstverlening al aan bij dit gedachtengoed. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek waarbij burgers worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen voor zover het de bezwaarprocedure betreft. Ook op die manier proberen wij onze dienstverlening zo nodig te verbeteren en nog meer te laten aansluiten bij de wens van onze burgers. Als inwoners vinden dat ze niet netjes zijn behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunnen ze een klacht indienen bij de gemeente. Bijvoorbeeld als ze vinden dat ze te weinig, onjuiste of misleidende informatie hebben ontvangen. Of als er niet wordt gereageerd op een vraag. Gemeente Gulpen-Wittem is ook aangesloten bij de landelijke ombudsman. Het staat inwoners vrij om zich tot de ombudsman te wenden als zij het gevoel hebben onvoldoende gehoord te worden bij de gemeente. Het is onze ervaring dat er van die weg gelukkig weinig gebruik wordt gemaakt. Op basis van de uitkomsten van de enquête wordt bekeken of en zo ja welke vervolgstappen en acties ondernomen kunnen worden.”

Uw college handhaaft haar eerder genomen besluit om af te zien van handhaving van het door omwonenden ingediende bezwaarschrift rond overlast van het appartementencomplex Schweibergerweg 42 a en 44. Waarom blijft u bij uw opstelling?

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: “We hebben de ‘commissie bezwaarschiften’ de gang van zaken voorgelegd. Het bleek namelijk dat onze handhavers (boa’s) de vermelde overlast niet hebben kunnen bevestigen en dus hoefden we niet meer handhavend op te treden. De com- missie deelde die mening, maar vond wel dat we als gemeente voor een betere rapportage van die Boa-bezoeken hadden kunnen zorgen. Daarop hebben we onze boa’s opnieuw op pad gestuurd om in dit appartementencomplex op gezette tijden te gaan controleren. Andermaal zijn daarbij geen onrechtmatigheden geconstateerd. De verslagen van die bezoeken staan nu ook netjes op papier. Reden voor ons college andermaal het verzoek tot handhaving af te wijzen.”

Wahlwiller krijgt binnenkort de lang verbeide laadpaal voor elektrische auto’s. U neemt nu in elk geval het daartoe vereiste verkeersbesluit.

Wethouder Derksen: “Eigenlijk had die paal er al een tijdje moeten staan, maar Vattenfall (leverancier en installateur) kampt met landelijk structureel wordende problemen als tekort aan arbeidskrachten én vertraging van de aan te leveren materialen. We hebben goede hoop dat er binnenkort toch in Wahlwiller deze eerste nieuwe laadpaal binnen de gemeentegrenzen zal worden geplaatst nabij de president J.F. Kennedystraat ter hoogte van de grote parkeerplaats aldaar.”

Hoe is de Autorally in Slenaken op 28 augustus verlopen? Er waren nogal wat zorgen over de verkeersveiligheid die daarmee gevaar zou kunnen lopen.

Burgemeester Ramaekers-Rutjens: ”Naar ik heb begrepen hebben de organisatoren dat prima aangepakt. Ze hebben alle deelnemers voor- af nog eens goed op het hart gedrukt de verkeersregels nauwlettend in acht te nemen. Bovendien werd de route opgesmukt met ‘smilies’, om iedereen er onderweg nog eens op te attenderen het voor ieder weggebruiker die dag ‘vrolijk’ te houden. Blijkbaar hebben die maatregelen het effect niet gemist, want er zijn volgens mij amper bekeuringen uitgedeeld hoeven worden.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl

Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelVaals mag geen wegen afsluiten voor motoren
Volgend artikelHet Krijtlandpad bestaat dit jaar 25 jaar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in