Uw college heeft het fiat gegeven om stichting VVV Zuid Limburg een aanbesteding te laten plaatsen voor de realisatie van een uniform wandelroutenetwerk ‘Knopen lopen” in Zuid Limburg. Wat betekent dit?

“Op basis van Europese regelgeving zijn we genoodzaakt hiervoor een Europese brede aanbesteding te doen. Namens de 16 samenwerkende Zuid-Limburgse gemeenten hebben we voorgesteld dat door één instantie te laten uitvoeren en wel de stichting VVV Zuid Limburg. Die stichting heeft daarbij wel bedongen gevrijwaard te worden van iedere vorm van aansprakelijkheid door derden, indien dat van toepassing zou worden. Daar hebben we als samenwerkende gemeentebesturen mee ingestemd. De stichting zal zich nu bij het aankomende aanbestedingstraject laten adviseren door een vijfkoppige selectiecommissie bestaande uit een materiaaldeskundige, een routedeskundige en een drietal vertegenwoordigers van de gemeenten. Als alles naar wens verloopt, hopen we  dat het wandelknooppuntentraject dat alle 16 gemeenten in Zuid Limburg gaat verbinden, op 1 januari 2023 operationeel wordt.

Wethouder Hendriks

De oorlog in Oekraïne begint nu ook in ons land zijn tol te eisen. Zo lezen we dat de wegconstructie in Eys (Wittemerweg, Mesweg, Mr. Dr. Froweinweg en het plein Pendile)  liefst 1,1 miljoen euro duurder blijkt uit te pakken. Wat nu?

“De raad heeft voor deze reconstructie 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij de openbare aanbesteding van het werk bleek de laagste inschrijver echter dit bedrag met liefst 1.1 miljoen  (21%)  te overschrijden. Die overschrijding is helemaal te wijten aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De toestand van het genoemde wegtraject laat ons inziens echter geen uitstel toe. Bovendien verwachten we op korte termijn ook geen prijsdalingen. Omdat we verder tevens geen afbreuk willen doen aan de te leveren kwaliteit van het werk, vragen we de raad om het overschrijdende krediet beschikbaar te stellen. Gaan we nu concessies doen en dingen wegstrepen, moet er een nieuw plan op tafel komen, dat dan ook weer opnieuw moet worden aanbesteed. Die vertraging willen we voorkomen.”

Wethouder Last

Aan de Haagstraat 9 in Reijmerstok geeft u toestemming om een levensloopbestendig woning te bouwen  op een perceel waarop geen bouwvlak ligt. Wat is uw bewegereden om dat te doen?

“We hebben hier van doen met een strook groen tussen de bestaande bebouwing in. Het invullen van zulke lege plekken spreekt ons wel aan. We hebben ons bij het verlenen van die toestemming wel laten adviseren uit diverse hoeken en hebben ook voorwaarden aan de bouw van de woning verbonden. Zo heeft de regio Maastricht-Heuvelland positief op het woningbouwplan gereageerd, is de dorpsbouwmeester eveneens positief en heeft de ruimtelijke onderbouwing aangetoond dat de plannen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Met de initiatiefnemer is een planschade en exploitatieovereenkomst afgesloten, waarin is bepaald dat eventuele planschade en/of andere exploitatiekosten voor rekening van de initiatiefnemer komen. Tot slot hebben we een zelfbewoningsplicht bedongen voor de duur van minimaal vijf jaren.”

Wethouder Last

Uw college gaat een verkeersbesluit nemen voor het plaatsen van een laadpaal met twee laadpunten in Wahlwiller. U wilde die laadpalen toch gefaseerd gaan invoeren? Waarom nu daarvan afwijken?

“Naast de door ons college vastgestelde gefaseerde uitrol van publieke laadpalen, kunnen inwoners zonder een eigen oprit ook een zogenaamde ’laadpaal-volgt-auto’ aanvraag doen bij Vattenfall. Dat is nu in Wahlwiller het geval en Vattenfall zoekt dan binnen een bepaalde straal van de aanvrager een locatie waar zulke laadpaal geplaatst kan worden. Als college moe- ten we daar dan weer een verkeersbesluit over nemen. Deze laadpaal krijgt nu een plek bij Wildertref in Wahlwiller.”

Wethouder Last

In Trintelen komen tijdelijke verkeersmaatregelen om de snelheid van het daar komende verkeer af te remmen. Waarom die tijdelijkheid?

“De buurtvereniging van Trintelen heeft al in 2020 een enquête onder de bewoners gehouden inzake de beleefde verkeers- veiligheid in de buurtschap. De resultaten daarvan zijn gedeeld met de gemeente en daarop werd geopperd een soort proefperiode in te stel- len waarbij tijdelijke kleinschalige snelheid remmende maatregelen zouden worden uitgeprobeerd. In dit verband worden daar nu tijdens de proefperiode verplaatsbare drempels geplaatst. Na het verloop van de proefperiode gaan we dan evalueren en bekijken of de resultaten aanleiding geven om er permanente verkeersremmende maatregelen te treffen.”

Wethouder Last

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u dan een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelNatuurwandeling langs de Geul
Volgend artikel44ste Nacht van Gulpen doorkruist 4 gemeenten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in