Ze pikken het duidelijk niet, de inwoners van Slenaken en omgeving. Ze noemen het sleutelbegrip ‘Participatie’ bij initiatieven en besluitvorming van de overheid “een farce”, omdat de inwoners van Slenaken en de omliggende gehuchten vooraf geen inspraak hebben gehad bij de move van het gemeentebestuur om de hoofdverbindingsweg via Beutenaken en Euverem voor gemotoriseerd verkeer naar Gulpen en omgeving gesloten te verklaren. Dit terwijl de inwoners van Beutenaken/Euverem via een flyer daarover wel geïnformeerd werden. Nu is men gedwongen via de Rijksweg bij een enkele reis 3,6 km om te rijden en extra onkosten (al gauw 60 euro per maand) te maken. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt en de hedendaagse klimaatproblematiek (toename CO2 uitstoot) is deze maatregel ook onwenselijk.

In de raadsvergadering van 20 juli jl. werd de rapportage “Verantwoord op Weg” vastgesteld. Een van de 3 pilots in de uitvoeringsagenda om de overlast van toeristisch verkeer te beteugelen was de testmaatregel om de in de ‘Cittaslow oase Beutenaken’ richting Euverem naar Gulpen alleen bestemmingsverkeer toe te staan. En het niet bij verbodsborden alleen te laten, maar ook bij overtreding daarvan te handhaven. Alleen de CDA-coalitiefractie, bestaande uit Marieke Nass, Fon Kistermann, Mike Eggen en vooral Giel Jacobs, had tijdens de raadsvergadering van medio juli melding gemaakt van verontrustende signalen vanuit Slenaken. Maar haar motie werd toen door geen enkele andere fractie ondersteund. Recentelijk, op 27 augustus, heeft het CDA zich opnieuw tot het College van B & W gewend met de vraag of het gemeentebestuur de bezwaren van de initiatiefgroep, verwoord in een online petitie en thans reeds ondertekend door bijna 600 sympathisanten uit Slenaken en wijde omgeving, ook uit Teuven (België) en achterliggende gemeenten en plaatsen, serieus neemt.

En of men nu wel bereid is het gesprek met hen aan te gaan? Het meest vérgaand is de vraagstelling of de pilot nu naar aanleiding van deze massaal ondertekende online petitie per direct wordt stop gezet?

De actiegroep heeft het dus niet bij anoniem gemor en dorpsgeklaag over deze onzalige pilot alleen gelaten, maar via een uitvoerig toegelichte online petitie spijkers met koppen geslagen. Het regent intussen reacties op internet en Facebook.

Er worden door de protesterende Initiatiefgroep een 12-tal argumenten aangevoerd om de pilot onmiddellijk te staken. Men stelt dat er, uitgezonderd wat geluidsoverlast in Euverem, geen klachten over verkeersdrukte, te hard rijden en onveiligheid op de weg in Beutenaken-Euverem zijn geventileerd. Inwoners van Slenaken en omliggende gehuchten zijn voor hun noodzakelijke voorzieningen, zoals huisarts, tandarts, supermarkt, winkels, bejaardenhuis, school, werk, enz. aangewezen op de kern Gulpen. Afsluiting van deze hoofdverbindingsweg betekent een onevenredige benadeling van de inwoners van Slenaken en omliggende gehuchten. De buurtschap Beutenaken behoort van oudsher tot het kerkdorp Slenaken. Door dit besluit dreigt er nu een tweedeling te ontstaan. Ook wordt gewezen op het waterbedeffect: “Het verkeer neemt niet af, waardoor de verkeersdruk, verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast zich verplaatst naar andere wegen, zoals de Loorberg, de Piemert, Landsraderweg/Crapoel en Schweiberg, maar ook naar andere omliggende kernen (Reijmerstok, Mechelen en Epen). De weg tussen Slenaken en Gulpen via Beutenaken/Euverem is beter en overzichtelijker dan bijvoorbeeld via Landsrade/Crapoel en Schweiberg. Slenaken ervaart misschien voortaan permanent de negatieve gevolgen van de afsluiting, terwijl het opgevoerde verkeersprobleem (dat door velen betwijfeld wordt) slechts incidenteel en voor een groot deel van het jaar seizoensgebonden is.

Interview met Lando Kerssemeeckers

Woordvoerder Lando Kerssemeeckers van de 5-koppige Initiatiefgroep ‘Houd Slenaken verantwoord bereikbaar’ heeft het er duidelijk moeilijk mee: “Op de dag voor de afsluiting is er bij iedereen in Beutenaken en Euverem een flyer in de bus geduwd, zo van: Dit gaan we doen en dat betekent het volgende voor jullie. Voor Slenaken en de achterliggende gemeentes hebben ze eigenlijk niets gedaan… Totdat er vragen door het CDA zijn gesteld. Uit de antwoorden werd duidelijk wat Slenaken wel nog mocht en wat zeker niet.  Dat is natuurlijk heel raar als je niet vooraf ‘n keer in overleg treedt met het dorp of haar vertegenwoordigers. We zijn wel voornemens dit te gaan doen.”

Wethouder Jos Last schijnt een belofte te hebben gedaan als er veel verzet tegen zou worden aangetekend.

Kerssemeeckers, fel: “Bij de vaststelling van die rapportage en uitvoeringsagenda heeft de wethouder naar aanleiding van vragen uit de raad toegezegd dat als blijkt dat er voldoende bezwaar is tegen de pilot “Alléén bestemmingsverkeer door Beutenaken/Euverem”, deze pilot onmiddellijk zal worden beëindigd. Maar tot nu toe is er van een reactie nog niets te bespeuren.

Als wethouder Jos Last zich aan zijn woord houdt, zou hij die pilot dus per direct moeten stoppen en de weg weer moeten openstellen. Maar we hebben tot op heden nog niets van de wethouder vernomen.”

De respons op de online petitie is voor u grandioos verlopen.

“Nou ja, we hadden op 300 stemmen gerekend. We gaan nu langzamerhand naar de 600. Waarvan we wel realistisch moeten zijn: je wilt natuurlijk de stemmen uit het dorp hebben en de achterliggende gemeentes. Er komen ook reacties uit Margraten, Eijsden, Wijlre, niet de dagelijkse gebruikers van die weg maar meer sympathisanten. We zitten nu qua totaal van alle gehuchten die van de weg gebruikmaken en die direct hinder hebben, zoals nu via Reijmerstok, of van de andere kant Epen, toch ook uitgesplitst op over de 300 reacties.”

Bij de tussenstand van 558 ondertekenaars werd het volgende overzicht bijgevoegd: Slenaken 174, Gulpen 81, Teuven 40, Reijmerstok 19, Eys 18, Heijenrath 18, Wijlre 16, Banholt 15, Noorbeek 14, Margraten 12, Epen 10, Mechelen 10, en Overigen: 131.

Dat sterkt u in uw streven die pilot ongedaan te maken?

“Dit is voor veel mensen niet praktisch, even los van het feit dat er nu veelvuldig gecontroleerd wordt en de nodige boetes worden uitgeschreven voor diegenen die de afzetting negeren. Ik weet er zo al drie.”

Het CDA is in ieder geval op uw hand, hoe zit het met de andere fracties?

“Het wordt tijd dat we die andere fracties gaan benaderen, net zoals we de wethouder nu vragen stellen. Wat voor soort reacties en hoeveel ondertekenaars moet je überhaupt hebben om gehoord te worden?!”

Hoeveel tijd geeft u zichzelf met die initiatiefgroep?

Lando Kerssemeeckers: “We willen het vooral in het dorp houden, in principe vanuit Slenaken. Als je het nu bekijkt vanuit het Belgische Teuven, het achterliggend dorp, dat is ook rijkelijk met 40 inwoners vertegenwoordigd die de grens overkomen naar Gulpen en omgeving.”

Bij de ondertekenaars van de petitie zijn de woonplaatsen uitgesplitst: meer dan 20% (131 personen) valt in de categorie ‘overigen’?

“Ja, Dat moet in de breedste zin des woords gezien worden: Vaals, Maastricht, Valkenburg, ook wat mensen uit vakantiehuisjes van hier.

Omdat we zoveel adhesie ondervinden, willen we dat de hele gemeenteraad daarbij betrokken wordt. Dat iedereen zich daarin gaat verdiepen.

Ook willen we die mensen een stem gunnen die niet zo gemakkelijk met hun computer of laptop overweg kunnen. We gaan er voor hen een schriftelijke petitie aan toevoegen. Maar dat komt pas in het weekend in het lokale blaadje uit. Waarna men een bonnetje kan invullen en dat bij bakkerij Vermeeren kan inleveren. Daar gaan zeker zo nog twee weken overheen, voordat we kunnen zeggen echt iedereen de kans te hebben gegeven om te reageren.”

Is er al door het gemeentebestuur een datum voor een gesprek met uw initiatiefgroep geprikt?

“Nee, we hebben vanuit het college nog helemaal niks gehoord. Heel vreemd. Vandaar dat het CDA nu ook die artikel-37 vragen over die petitie heeft gesteld om de reactie daarop te vernemen. Zelf hebben wij nog niemand op politiek vlak actief benaderd. Eerst hebben wij de bewoners om hun mening gevraagd. Deze dorpskern is redelijk CDA-minded. Wat ik zo raad vind is dat dit bericht op Facebook tot veel reacties heeft gevoerd, en dat die partijen daar helemaal niks van meegekregen zouden hebben… Het heeft ook in de krant gestaan en er zal nog een groot stuk in De Limburger volgen.”

Welke marsroute heeft u nu voor ogen?

“Ik ga er vanuit dat er binnen één of twee weken wel iets van een afspraak met ons komt. Voordat we überhaupt de petitie bij onze burgemeester gaan aanbieden. Want het zou wel heel raar zijn dat we die stap eerst zouden moeten doen, voordat we gehoord worden…”

Laatste nieuws

Dinsdag 31 augustus, heeft de Initiatiefgroep ‘Houd Slenaken verantwoord bereikbaar’ zich met een informatieve tekst tot de raadsfracties van PRO, CDA, Balans, Fractie Franssen en Van der Laan gericht. Met daarbij de hierna volgende twee in het oog springende citaten: “De uiteindelijke resultaten van de petitie bieden wij uw raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem officieel aan met het verzoek om deze pilot zo spoedig mogelijk stop te zetten en deze maatregel definitief te schrappen.”

En: “Wij gaan er vanuit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail of na raadpleging van de petitie, dan zijn wij te allen tijde bereid om met u het gesprek aan te gaan en ons standpunt nader toe te lichten.” Tenslotte nog dit: De 5-koppige Initiatiefgroep “Houd Slenaken verantwoord bereikbaar” bestaat uit: Jelte de Haan, Lando Kerssemeeckers, Ruud Lennarts, Astrid Crutzen en René Sangers.

- Advertentie -
Vorig artikelToerversie Amstel Gold Race op 11 september gaat door
Volgend artikelNieuwe audio Route Voerendaal: Duik in het Middeleeuws verleden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in