We lezen in de besluitenlijst dat uw college beleidsregels heeft vastgesteld voor de toepassing van de wet Bibob. Wat houdt dit in?

Burgemeester Ramaekers – Rutjens: “Bibob staat voor Bevordering Integriteit Beoordelingen voor het Openbaar Bestuur. Op zich een zeer, moeilijk, maar interessant onderwerp. Dit betekent dat we als Heuvellandgemeenten regels hebben opgesteld waaraan mensen die een openbare functie bekleden, zoals o.a. wethouders, zich moeten houden. Vooraf worden genoemde wethouders al verplicht zulk integriteitsonderzoek te ondergaan. Ook wij als college dienen altijd, en zeker bij het verlenen van vergunningen, integer te handelen. Als dienstdoend college biedt deze wet ons dan wel handvatten om een vergunning wel of niet af te geven.

Stel dat er plotseling een zeer gefortuneerd persoon van elders ten gemeentehuize verschijnt om een lokaal monumentaal pand te kopen tegen een buitensporig hoog bedrag en dat pand vervolgens als bijvoorbeeld hotel wil gaan inrichten. Dan moet daarvoor een vergunning worden verleend en dat biedt ons college de mogelijkheid eens te laten natrekken of hier niet misschien witwaspraktijken in het spel zijn. In dat geval wenden we ons tot de politie dan wel de belastingdienst, om ons bij te staan, vooraleer tot de gewenste vergunningverlening over te gaan.”

In Mechelen zijn nogal wat vragen gerezen rond de bouwactiviteiten die plaatsvinden in het buitengebied en wel met name aan de Bommerigerweg 10 en 19. Passen die activiteiten wel in een dergelijk kwetsbaar landschap?

Wethouder Last: “Op 5 december 2018 is voor het pand aan de Bommerigerweg 10 daarvoor al een vergunning verleend. Die omgevingsvergunning was nagenoeg geheel passend binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. In deze vergunning was sprake van een omzetting van een groepsaccommodatie naar een hotel, een bedrijfswoning en een wandelcafé. De realisatie van een hotel met 32 bedden is een ontwikkeling die op grond van de voorschriften rechtstreeks is toegestaan. Aan de Bommerigerweg 19 is sprake van een andere invalshoek. Op het aanpalende perceel aan de Bommerigerweg 21 was namelijk een voormalig agrarisch bedrijf met camping gevestigd. De eigenaar daarvan heeft deelgenomen aan de zogenaamde provinciale ruimte-voor-ruimte regeling, waarmee veehouders onder bepaalde voorwaarden in staat gesteld worden om hun stallen tegen een vergoeding te laten slopen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied is om deze reden de gebiedsaanduiding ruimte-voor-ruimte op de-ze locatie opgenomen. In 2011 heeft het toenmalige college het wijzigingsplan Bommerigerweg 21 vastgesteld, waarmee in ruil voor sloop van stallen en een landschappelijke inpassing, de bouw van een extra (compensatie)woning werd mogelijk gemaakt. De aanvraag voor de bouw van de nu in uitvoering zijnde woning aan de Bommerigerweg 19 is dan ook rechtstreeks toegestaan op basis van het geldende bestemmingsplan.”

In Wahlwiller komt een mede door uw college gesubsidieerde multifunctionele dorpstent. Kunt u dat eens toelichten?

Wethouder Hendriks: ”Het is al langer een wens van de carnavalsvereniging De Boemelaire uit Wahlwiller om de carnavalszittingen in eigen dorp te houden. Nu de gymzaal er gesloopt is, was daar binnen de gemeenschap echter geen plek meer voor te vinden. Uit de koker van de carnavalsvereniging is toen het idee geopperd om een kleinschalige mobiele tent (15x6m) te mogen kopen. Die tent wil men dan in de carnavalstijd aan de gemeenschapsruimte Wildertref koppelen, zodat het groot genoeg is om er een carnavalszitting te houden. Dat idee honoreren we nu met de koop van die tent, inclusief een vloer én verwarming. Het totaal vergt een kostenplaatsje van 34.000 euro waarvan de carnavalsvereniging 14.000 euro voor haar rekening neemt. Als gemeente dragen we hier resterende bedrag bij. De tent kan ook voor andere dan carnavalsactiviteiten, ook buiten de het dorp, gebruikt worden. Het beheer van tent, vloer en verwarming is in handen van de carnavalsvereniging.”

Uw college gaat In Reijmerstok het bestemmingsplan Brede Hoolstraat vaststellen. Wat betekent dit?

Wethouder Last: “Het handelt hier om het perceel waarop de voormalige basisschool van Reijmerstok gestaan heeft. Er zijn al wat plannen daar de revue gepasseerd, die uiteindelijk niet de eindstreep haalden. Met name, omdat de woonbebouwing te ver naar achteren lag. Nu hebben we besloten akkoord te gaan met het raadsvoorstel om het daarop te plannen woongedeelte meer naar voren te laten komen en dat ook in het bestemmingplan vast te laten leggen.”

De begroting is rond en door de gemeenteraad voor akkoord bevonden. Bent u tevreden?

Wethouder Hendriks: “Ja hoor. Ik ben blij dat we een stabiele en positief afsluitende begroting ongeschonden door de raad hebben kunnen loodsen. We hebben daarbij op een viertal punten moeten bijsturen. Zo heeft de raad een streep gezet door de toeristenbelasting voor kinderen van 0-14 jaar en is de verhoging voor terrashuur geschrapt. De 3 miljoen euro voor de gemeentehuisaanpassingen worden op wens vaan de raad over een tweetal jaren uitgestreken en de forensenbelasting gaat omhoog. Zo houden we de begroting in balans en sluiten we de komende jaren elk jaar af mee een positief saldo.”

Heeft u ook vragen over het door het college van B en W van Gulpen-Wittem gevoerde beleid en de genomen besluiten? Laat het ons per e-mail weten: info@gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelÉén minuut gratis winkelen bij PLUS Kleijnen in Gulpen: Mevrouw Maria Schlenter-Mobers winnaar Hubertus-Prijsvraag
Volgend artikelDoor corona geen Sinterklaasintocht in Gulpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in