Rond de tafel met college Vaals

Uw college gaat akkoord met de last onder bestuursdwang Gemmenicherweg ongenummerd. Handelt dit nog steeds om het clandestien houden van varkens op die plek, of is er iets anders aan de hand? Wat betekent in dit verband concreet de op te leggen last onder bestuursdwang?

Burgemeester Leunessen: “Ja, het gaat om het illegaal houden van varkens en droogvoerbakken op dit perceel. Aan betrokkene is een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit betekent in dit geval concreet dat hij een begunstigingstermijn van 6 weken heeft gekregen, vanaf 21 april. Na afloop van deze termijn moeten zowel de varkens als ook de droogvoerbakken van het perceel zijn verwijderd. Is dat niet het geval dan kan het college overgaan tot de toepassing van bestuursdwang. Hetgeen betekent dat de varkens en de droogvoerbakken in opdracht van het college worden verwijderd. De kosten die de gemeente voor de-ze verwijdering moet maken, komen alsdan voor rekening van de eigenaar van de varkens en de droogvoerbakken.”

De horeca is ook in Vaals weer open. Hoe loopt het met het, in verband met Covid-19, onderhouden van de ‘anderhalve metercultuur’? Is de gemeente ruimhartig geweest met bijvoorbeeld het uitbreiden van terrassen e.d.? Hebben handhavers al handelend moeten optreden?

Burgemeester Leunessen: “We hebben in Vaals een periodiek overleg van vertegenwoordigers van gemeente en horeca in het leven geroepen. In dat overleg is gebleken dat beide partijen van oordeel zijn dat de heropening van de horeca in Vaals over het algemeen goed is verlopen. We hebben vastgesteld dat bezoekers en horecaondernemers zich over het algemeen goed aan de hygiëne- en gedragsregels, met inbegrip van de afstandseis van 1,5 meter, hebben gehouden.

Bij twee horecaondernemingen was dat nog niet het geval. In een gesprek met deze ondernemers hebben de BOA’s van de gemeente hen van advies gediend, om te komen tot een bedrijfsvoering die in overeenstemming is met de regels. Tot nu toe hebben de BOA’s nog niet handhavend moeten optreden. Wat de uitbreiding van terrasruimte betreft: daar waar mogelijk hebben wij horecaondernemers geholpen om te komen tot een uitbreiding van hun terrasruimte.”

Het college gaat akkoord met de vervolgmaatregelen Covid-19 gemeentelijke belastingen. Om welke maatregelen gaat dit en wat betekent dat voor betrokkenen? Is hier sprake van een tijdelijk karakter? (Portefeuillehouder: Jean-Paul Kompier)

Wethouder Kompier: “De 28 gemeenten (waaronder de gemeente Vaals) en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben na de door het Rijk afgekondigde ‘intelligente lockdown’ besloten om de betalingen van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers voorlopig op te schorten tot 30 juni 2020. Dit om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden. Inmiddels zijn diverse versoepelingen doorgevoerd en hebben diverse ondernemers hun activiteiten gelukkig (deels) weer kunnen hervatten. Niet alle ondernemers zijn getroffen door de huidige crisis en verder zijn er ook ondernemers die bij BsGW verzocht hebben om wel te kunnen betalen.

Ook kan verder uitstel van betaling betekenen dat je in 2021 geconfronteerd kunt worden met dubbele lasten, omdat dan ook nog de lasten van 2020 betaald dienen te worden. Derhalve heeft het college ingestemd om het collectief verleende uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers na 30 juni niet te verlengen, wanneer dit als uniforme lijn in het bestuur van BsGW ook zo besloten wordt in haar vergadering van 26 juni. Natuurlijk hebben wij begrip voor ondernemers die nog steeds hard getroffen zijn door de huidige crisis. Individuele ondernemers kunnen derhalve bij BsGW verzoeken om een verder uitstel van betaling of een betalingsregeling. BsGW zal coulant met dit soort verzoeken omgaan waarbij ook de landelijke regels in acht worden genomen”.

Het college gaat akkoord met de subsidie seniorenproject Sevagram. Wat houdt dit seniorenproject van Sevagram concreet in en welke subsidie zit daaraan gekoppeld?

Wethouder De Graauw: “Het seniorenproject in ’t Heemet in Vaals en in D’r Sjurberig in Vijlen draagt bij aan het bereiken van de visie uit de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland en de daarin beoogde maatschappelijke effecten. Het seniorenproject betreft een voorziening in het voorliggend veld. Het draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen. Doordat het seniorenproject ‘in de wijk’ ligt, is het voor ouderen vaak gemakkelijker te bereiken. Het ligt immers in de eigen leefomgeving. Deelnemers worden uit een sociaal isolement gehaald en bouwen een nieuw sociaal netwerk op. Wat voor sommigen ertoe leidt dat ze elkaar ook buiten het project ontmoeten. Mantelzorgers worden ontlast en een veranderende (zorg)vraag wordt tijdig gesignaleerd. Zowel geïndiceerden als niet-geïndiceerden nemen deel aan het seniorenproject. Het effect hiervan is, dat er een meer gemêleerd gezelschap is. Mensen die nog niet geïndiceerd zijn, kunnen zo kennis maken met deze omgeving, waardoor voor hen de overgang bij een mogelijk, toekomstige indicatie makkelijker zal zijn. Subsidie is toegekend op grond van onderdeel E van de ‘Subsidieverordening Vaals 2014’ en de daaruit voortkomende ‘Beleidsregel voor de subsidiëring van professionele instellingen op het gebied van welzijn en het sociaal domein’. Het college hanteert hiervoor de volgende criteria: De instelling verleent algemeen toegankelijke dienstverlening op het gebied van welzijn/sociaal domein. De instelling werkt met professionele krachten in een of meer specifieke welzijnssectoren ten behoeve van inwoners van de gemeente Vaals. Hierbij worden eventueel ter aanvulling vrijwilligers ingezet. De instelling levert een bijdrage aan beleidsdoelen van de gemeente die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd kunnen worden. Deze subsidierelatie met Sevagram, specifiek voor het seniorenproject in ’t Heemet in Vaals en D’r Sjurberig in Vijlen, staat los van de inkooprelatie van officiële Wmo-arrangementen. In 2020 is een subsidiebedrag van 12.674 euro toegekend aan Sevagram.

We lezen dat er nogal wat subsidiegelden naar professionele instellingen binnen het Sociaal Domein gaan. Welke professionele instellingen worden hiermee bedoeld? Wat doen die instellingen en welk bedrag gaat hiermee gemoeid?

Wethouder De Graauw: “Je moet dan denken aan Stichting Trajekt. Deze stichting verzorgt het Jeugd- en jongerenwerk, heeft een activiteitenbudget en tekent voor het casemanagement tijdelijk huisverbod voor een bedrag van 71.294 euro. Waarbij casemanagement tijdelijk huisverbod een stelpost is. Dat wil zeggen dat we hier alleen kosten hebben als er een tijdelijk huisverbod wordt uitgesproken. Verder zijn dat de stichtingen MEE en Sevagram. Stichting MEE neemt de Basisondersteuning en Onafhankelijke cliëntondersteuning voor haar rekening en ontvangt daarvoor jaarlijks bedrag van 131.826 euro. Voor dit bedrag maken jaarlijks circa 335 mensen gebruik van de dienstverlening van MEE.”

Uw college is akkoord gegaan met het verkeersbesluit om tijdelijke maatregelen te nemen aan de Hilleshagerweg. Welke maatregelen worden hier tijdelijk genomen en waarom die tijdelijkheid?

Wethouder Coenen: “Uit metingen is gebleken dat op de Hilleshagerweg veel te hard wordt gereden (er geldt een maximumsnelheid van 60km/u). Daarom worden er snelheidsremmende maatregelen genomen (buiten de bebouwde kom, t.h.v. Hilleshagerweg 18). Concreet betekent dit dat er (tijdelijke) drempels worden geplaatst. Deze tijdelijke maatregel is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, politie en verkeerskundig bureau RoyalHaskonig-DHV. Het is vooralsnog een tijdelijke maatregel, omdat na verloop van tijd beoordeeld wordt of de maatregel het gewenste effect heeft.”

Hebt u ook vragen voor het college van B en W van Vaals? Laat het ons per e-mail weten: info @gulp-en-geuljournaal.nl Het college staat open voor alle soorten vragen en is graag bereid daar antwoord op te geven. Wellicht leest u een volgende keer hier het antwoord op uw vraag.

- Advertentie -
Vorig artikelGulpen-Wittem neemt deel aan actieprogramma ‘Éen tegen eenzaamheid’ en pilot ‘Samen tegen eenzaamheid’
Volgend artikelGeldautomaat in Epen sluit per 9 juli 2020

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in