Foto's: Gemeente Gulpen Wittem

Burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens heeft vandaag, vrijdag 24 april, 6 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. Vijf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het was dit jaar anders dan anders, maar daardoor niet minder bijzonder. In de vertrouwde oranje bolide ging burgemeester Ramaekers samen met haar man Paul Ramaekers op pad. Op gepaste afstand werden de gedecoreerden verrast.

Els Eggen-Van Wersch, Eys

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Els Eggen, een initiator die zich bijna 60 jaar lang belangeloos actief inzet en maatschappelijk betrokken is bij de hulpverlening, jeugd en een passie heeft voor volksdansen. Omstreeks 1962 startte mevrouw Eggen haar vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis, afdeling Mergelland. In eerste instantie als lid en later als bestuurslid. Ze ging regelmatig mee als vrijwilliger op de Rode Kruis-boot Henri Dunant. Reeds 40 jaar geeft zij EHBO les aan groepen 7 en 8 van de verschillende basisscholen in de gemeente Gulpen-Wittem. Eerst via het Rode Kruis en sinds 25 jaar via de EHBO-vereniging. Els Eggen zette een Jeugd EHBO B-cursus op voor kinderen vanaf 13 jaar. In 1983 was zij oprichtster van een afdeling Jeugd Rode Kruis (JRK). Naast de EHBO lessen organiseerde het JRK ook allerlei activiteiten zoals de provinciale Jeugd Rode Kruisdag. In 1994 is ze medeoprichter van de EHBO afdeling Gulpen-Wittem. In januari 1996 treedt ze toe tot het bestuur van de EHBO-vereniging.  Na 24 jaar later is ze nog steeds een van de kartrekkers. Vanuit haar bestuurslidmaatschap coördineert zij ook de jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor de EHBO-vereniging. Daarnaast is zij een van de 24 preventieve hulpverleners bij allerlei activiteiten en evenementen in deze regio. Van 1963 is zij 4 jaar actief geweest voor het Katholieke Meisjesgilde. Zij was leidster van het bivak van het Meisjesgilde Geulle. In 1964 is zij medeoprichtster van met Katholieke Meisjesgilde Eys en vervulde de rol van hoofdleidster. 3 jaren was ze districtsbestuurder Limburg van het Katholiek Meisjesgilde. Van 1972 tot 2014 was zij regelmatig actief als vrijwilligster tijdens de handarbeidles van basisschool Klavertje Vier in Eys. In 1978 was zij mede-initiatiefneemster van de jaarlijks bivak voor leerlingen van de basisschool Klavertje vier en medeorganisator tot 1984. 38 jaar geleden is ze initiatiefneemster van de Volksdansgroep in Simpelveld, gevolgd door een Volksdansgroep in Eys, Welten en Heerlen. Ze leert de deelnemers nieuwe dansen uit heel Europa. Het doel van de dansgroep is niet alleen dansen en het ‘meer bewegen voor ouderen’, maar ook de gezelligheid en de onderlinge sociale contacten. In 1978 was ze medeoprichtster van en tot 1988 actief voor een volksdansclubje voor de basisschooljeugd. Sinds 2018  is zij collectant voor de Hartstichting.


Henk Erinkveld, Wittem

Is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Pater Henk Erinkveld is van grote betekenis voor de Redemptoristengemeenschap, het Redemptoristenklooster van Wittem en voor pelgrimswandeltochten. Hij is in 1973 tot priester gewijd en werd Redemptorist. Sindsdien is hij lid van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris) of te wel Redemptoristen. Pater Erinkveld was van 8 december 1999 tot 22 januari 2006 en wederom sinds 2012 (ondanks zijn pensionering) rector van het Redemptoristenklooster Wittem. Het Klooster van Wittem bestaat uit een woongemeenschap (de communiteit) waaraan Pater Erinkveld leiding geeft als rector en een werkgemeenschap stichting Redemptio. De Stichting Redemptio is verantwoordelijk voor het Klooster en voor alle (pastorale) activiteiten. Hij is voorzitter van de Stichting Redemptio. Een onderdeel hiervan is het huidige inhoudelijke team, waarvan hij tot 2000 het leiderschap had, maar daarna wel lid bleef van dit team. In het Klooster wonen en werken zo’n 20 personen en er kan gerekend worden op zo’n 100 vrijwilligers. Pater Erinkveld is steeds een belangrijke animator en inspirator geweest voor belangrijke ontwikkelingen. Hierbij houdt hij steeds het belang van het Klooster Wittem als pelgrimsoord en cultureel centrum in de Limburgse samenleving en ver daar buiten voor ogen. Vandaag de dag bezoeken jaarlijks zo’n 100.000 pelgrims Wittem. Aan de rectorschap is het voorzitterschap van het kerkbestuur van de HH. Alfonsus de Liguori en Johannes Nepomucen parochie gekoppeld. 10 jaar was hij lid van de internationale Commissie Justice and Peace van de Redemptoristen. Deze commissie onderhield contacten met redemptoristenprojecten overal ter wereld op het gebied van Vrede en Rechtvaardigheid. Van 1987 tot 2005 was hij lid van het Provinciale Bestuur van Nederlandse Provincie Redemptoristen (het Provinciaal Kapittel). Hij was vicaris van de Provinciaal Overste. Sinds 1995 is hij bestuurslid Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. Deze stichting viert dit jaar haar 25 jarig jubileum en pater Erinkveld zijn 25 jarig bestuurslidmaatschap. Maandelijks worden pelgrimstochten en wandelingen georganiseerd op een gedenkdag van een katholieke heilige met een actueel bezinningsthema. Hij adviseert over pelgrimages en verzorgt de PR en bij evenementen verzorgt hij het bezinningsprogramma.

Sinds 1995 vervult hij een voortrekkersrol en is hij stimulator van het Wittems Kloosterbier. Dit is een samenwerking tussen het Klooster Wittem  en de Gulpener Bierbrouwerij. Nu 15 jaar is hij voorzitter van de Stichting Peerke Donders Tilburg. De stichting beheert zowel het materiële als het immateriële erfgoed van Peerke Donders.Hij is lid van het Dagelijks Bestuur en is voorzitter van de werkgroep Heiligverklaring Peerke Donders. Ook is hij coördinator van de jaarlijkse bedevaart vanuit Nederland naar Suriname. Daarnaast ontwikkelde hij een lange-afstandspelgrimspad van Tilburg naar Wittem.

In 2006 werd hij lid van het bestuur van de Sint Clemens Provincie. De Sint Clemens Provincie is een samenvoeging van vier redemptoristen provincies: Nederland, Vlaanderen, Noord Duitsland en Zwitserland. Hij bleef lid van het bestuur van de Sint Clemens Provincie tot 2012. Met ingang van 2016 is hij voorzitter van de Edmund Beel stichting. Deze stichting geeft subsidies  voor het bevorderen van aanwijsbaar op het pastoraat gerichte theologiebeoefening, pastoraat of spiritualiteit in Limburg, met een aantoonbaar missionair/diaconaal karakter en aandacht voor de wisselwerking tussen de christelijke traditie en de hedendaagse cultuur. 


Guil Lemmerlijn, Slenaken

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

​​

Guil Lemmerlijn is een enorm toegewijd en betrokken vrijwilliger die verantwoordelijkheid neemt, vooral op sociaal-maatschappelijk gebied. Op jeugdige leeftijd werd hij ingezet bij het onderhoud Lourdesgrot Slenaken. In 1983 werd de heer Lemmerlijn vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Slenaken. Vanaf 2003 is hij bestuurlijk actief als secretaris en met ingang van 2014 nam hij ook de voorzittersrol op zich. Naast de functie van voorzitter en secretaris was hij tevens 2 jaar penningmeester. Sinds 1983 werd hij actief als vrijwilliger van de gemeentelijke Ziekendag Gulpen-Wittem. Het comité organiseert jaarlijks een ontmoetings- en ontspanningsmiddag voor de zieken, hoogbejaarden en oudere alleenstaanden binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Met ingang van 1998 is hij bestuurslid en sinds 7 jaar voorzitter.

Reeds 25 jaar is hij secretaris en vrijwilliger voor het Kerkelijk Museum Slenaken en verantwoordelijk voor de organisatie van thema projecten binnen het museum. In het Kerkelijk Museum bevinden zich schatten uit de kerk, kapelletjes in de buurt, collecties en (religieuze) voorwerpen van particulieren uit Epen, Mechelen en Slenaken. Ook wel de schatkamer van Slenaken genoemd. Van 2009 tot 2017 was hij penningmeester van het Kerkbestuur van de St. Remigiusparochie Slenaken. De Kerkbesturen van Epen, Mechelen en Slenaken (EMS) vormen sinds 2017 een bestuurlijke eenheid waarvan de heer Lemmerlijn de functie van secretaris op zich heeft genomen. Van de Parochieraad St. Remigius Slenaken vervult hij de functie van penningmeester. Verder is hij onder meer collectant en regelt hij de aktes van de graven en de grafrechten van de begraafplaats van de H. Remigius.

Ruim 8 jaren is de heer Lemmerlijn penningmeester van de adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem. De adviesraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. In 2012 is hij medeoprichter van de stichting Reanimatienetwerk Slenaken dat kan rekenen op zo’n 40 hulpverleners. Tevens is nu 7 jaren voorzitter Sociaal Domein Kernoverleg Slenaken. In dit kader is hij medeschrijver geweest van het dorpsontwikkelingsplan Slenaken, het DOP Slenaken.

Door zijn inzet is in 2017 een start gemaakt met het Huiskamerproject Slenaken. Verder wordt vanwege zijn deskundigheid vaak een beroep op hem gedaan bij afhandelingen van procedures, aanvragen van subsidies en PR activiteiten. Hij draagt verder verantwoording over het project sociale cohesie verenigingen. Ook heeft hij zitting in de werkgroep verkeer en is hij kartrekker bij het opstellen van een nieuw verkeersvervoerplan voor Slenaken. Daarnaast is hij betrokken bij het domein fysiek dat plannen maakt voor het opnieuw inrichten van het kerkplein Slenaken. Als bestuurslid van de Personeelsvereniging van de gemeente Gulpen-Wittem met ingang van 5 januari 2016 verzorgt hij m.n. de wandelingen. Zo’n twee jaar is hij nu actief voor de Stichting Kruisen en Kapellen Slenaken.


Ria Linck-Thewissen, Wittem

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ria Linck-Thewissen zet zich groothartig in voor de (hulpbehoevende) medemens en de leefbaarheid van Wahlwiller. Sinds 1 januari 1992 is zij vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling Wahlwiller. Zij bezoekt mensen en helpt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. In 1993 werd ze bestuurlijk actief en kreeg als taak bestuurslid bezoekwerk, waardoor zij het huisbezoek en het samen eropuit coördineert en zorgt voor een goede match tussen vrijwilliger en deelnemer. Eveneens in 1993 werd ze secretaris en vervulde ze deze taak 20 jaar. Met ingang van 2009 is zij als penningmeester de afdeling Wahlwiller. In 2013 tot 2017 nam ze het voorzitterschap op zich. Naast de algemene en specifieke bestuurstaken had zij de zorg voor het organiseren van een 8tal activiteiten op jaarbasis en zeker ook de ziekenbezoeken. Meerdere jaren vormde zij praktisch alleen het bestuur van de Zonnebloem afdeling Wahlwiller wegens het afhaken of overlijden van bestuursleden.

Zij maakte deel uit van een groep vrijwilligers die etentjes verzorgden bij de mensen thuis in Wahlwiller. Dit is een alternatief voor het Tafeltje Dekje project. Van 2004 tot 2014 was ze bestuurslid Zonnebloem Regio Zuid Oost Limburg. In 2014 is het Regiobestuur opgeheven. Het Regiobestuur had een overkoepelende functie. 12 afdelingen uit Zuid Limburg waren hierbij aangesloten. Vanaf 1992 maakt zij deel uit van de permanente ondersteuningsgroep van het bestuurscomité en heeft coördinerende en uitvoerende taken bij de jaarlijkse gemeentelijke Ziekendag Gulpen-Wittem. Sinds 2013 is zij vrijwilliger en werkgroeplid bij Stichting Zelfsturend Wahlwiller. Deze stichting heeft tot doel de leefbaarheid binnen de kern Wahlwiller voor alle leeftijdsgroepen te bevorderen. Zij heeft onder andere meegewerkt aan de voorbereiding van het Dorpsontwikkelingsplan voor Wahlwiller, het Verkeersplan Wahlwiller (2019). 


Jef Schijns, Epen

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jef Schijns een duizendpoot die door zijn affiniteit voor de Epense gemeenschap in het sociaal, maatschappelijke leven van Epen een elementaire rol vervult. In 1983 werd hij lid van schutterij St. Paulus Epen. Hij vervulde respectievelijk de functie van hoornblazer, grenadier, lid van het exercitiepeloton was bestuurslid van 1980 tot 1990. In 1992 werd hij bevorderd tot gide en in 2000 volgde een bevordering tot officier in de rang van 2e luitenant. Met ingang van 2006 werd hij benoemd tot commandant. Door zijn benoeming tot commandant is hij automatisch lid van het bestuur.

Hij geeft les in exercitie en neemt deel aan bestuursvergaderingen en als afgevaardigde van schutterij St. Paulus aan vergaderingen van het Oud Limburgs Schuttersfeest OLS, Federatie schuttersfeest ZLF, de bond RKZLSB en vergaderingen met betrekking tot  dorpsactiviteiten. Hij is lid van de schietploeg en begeleidt de jeugd tot 16 jaar bij het Jeugdkoningschieten in Epen. Al geruime tijd pleegt hij onderhoud aan de schuttersweide. Sinds 2015 is hij voorzitter van de stichting gemeenschapshuis het Patronaat Epen. Het Patronaat Epen is in 1934 door de inwoners van Epen en de haar buurtschappen gebouwd.  Bij evenementen is hij actief vrijwilliger en bovendien klust hij in het Patronaat als dat nodig is. In de periode van omstreeks 2000 tot 2015 was hij jeugdleider bij SV Epen en tevens van 2013 tot 2016 bij voetbalvereniging RKMVC Mechelen. Hij begeleidde de jeugdteams bij wedstrijden en trainingen. Sinds 2007 is hij voorzitter van het processiecomité Epen. Hierin heeft hij namens schutterij St Paulus zitting. In 1992 is hij medeoprichter van Toer- en Wielerclub (TWC) de Trappedoelies Epen en sindsdien bestuurslid en actief lid. HIJ was in het verleden medeorganisator van enkele georganiseerde mountainbiketochten. Hij is als bestuurslid van TWC de Trappedoelies betrokken bij de MOZL (Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg). Sinds 2017 is Jef Schijns lid en vrijwilliger bij de Koersbalclub Epen.


Hub Vrusch, Mechelen

Is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hub Vrusch is langdurig op meerdere fronten actief binnen de Mechelse gemeenschap. Door de aard van zijn inzet en zijn betrokkenheid is hij een verbinder in de Mechelse gemeenschap. Sinds 1976 is hij als vrijwilliger actief in de R.K. Heilige Johannes de Doper parochie Mechelen en de parochiefederatie EMS Epen-Mechelen-Slenaken. Sinds 1976 is hij acoliet tijdens de weekendvieringen en later werd hij lector. 12 jaar wierf hij donateurs om het voor parochianen mogelijk te maken op bedevaart naar Lourdes te gaan. Sinds mei 2005 is hij benoemd tot bijzonder bedienaar. Nu 9 jaren is hij coördinator van de jaarlijkse vastenactie. Namens de buurtvereniging pleegt hij sinds al 9 jaren onderhoud aan de parochiekapel van het H. Hart aan de Pastoor Ruttenstraat in Mechelen. 11 jaar is hij nauw betrokken geweest bij de organisatie van de jaarlijkse Palmpasentocht. In 2010 maakt hij deel uit van het comité 200 jaar kerk Mechelen. Als kerkvrijwilliger is hij verder jaarlijks actief bij de adventstocht, de bloemversiering bij de processie en als verkeersregelaar.

Reeds 7 jaren opent en sluit hij dagelijks de dagkapel van de parochiekerk. Bovendien bezoekt hij om toerbeurt tijdens de zondagsviering de bewoners van de naastgelegen Hospice St. Martinus met de communie. In het kader van de samenwerking van de parochies Epen-Mechelen-Slenaken is hij sinds 2016 acoliet tijdens de jaarlijkse processie te Slenaken. 39 jaar geleden startte de heer Vrusch zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van jeugdcarnavals-vereniging de Breuzelèèrkes Mechelen. Reeds 11 jaar is hij voorzitter. Naast de gebruikelijke bestuurstaken is hij betrokken bij de realisatie van de prinsenwagen en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen.  Hij organiseert mede de jeugdzitting en de jaarlijkse donateursactie. Ook begeleidt hij het prinsentrio voor en tijdens de carnavalsdagen. Tijdens de carnavalsdagen fungeert hij als verkeersregelaar tijdens de Lempkesoptocht, de jeugdoptocht en de grote optocht in Mechelen. Van 1982 tot en met 1998 is hij lid oudervereniging A gene Wienberg Mechelen waarvan 13 jaar als penningmeester. Tijdens de periode 1982 – 1996 was hij lid van het schoolbestuur van basisschool A gene Wienberg Mechelen.
In de periode 1984 – 1998 is hij vrijwilliger bij stichting kindervakantiewerk Mechelen. In 1984 was mede heroprichter. Hij nam de financiële zaken voor zijn rekening en was ook groepsleider. Hij verrichtte tevens hand- en spandiensten. Na 14 jaar stopte hij met het Kindervakantiewerk. Regelmatig wordt wel nog een beroep op hem gedaan ter ondersteuning bij praktische zaken of als verkeersregelaar.

Het Overkoepelend Orgaan van de Mechelse Verenigingen (OOMV) is opgericht in 1984 en is een overlegplatform voor de Mechelse verenigingen. Hij maakt sinds 2004 deel uit van het Overkoepelend Orgaan Mechelse Verenigingen (OOMV) en is sinds 2005 voorzitter.
4 jaar geleden werd hij bestuurslid van de stichting Dorpsbinding Mechelen. De stichting Dorpsbinding Mechelen heeft tot doel de leefbaarheid voor jong en oud in de kern Mechelen te bevorderen. Hij is sinds 2003 verkeersregelaar. Veelvuldig wordt dan ook van zijn diensten gebruik gemaakt. Zo ook in het schooljaar 2016/2017 toen schoolgaande kinderen uit Mechelen (wegens een verbouwing van hun basisschool) naar een tijdelijke locatie is Nijswiller fietsten en de drukke en gevaarlijke provinciale N278 weg moesten oversteken.

- Advertentie -
Vorig artikelOproep aan kinderen een succes!
Volgend artikelLintjesregen in de Gemeente Vaals

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in